Aller au contenu

Page 1 sur 1


Note : - - - - - AAAAAAA AAAAAAA

14 août 2007 - 13:40 #21

0
Un modo vient de passer .. et se demande en quoi ce n'est pas conforme aux régles :

ART3. Contenus des messages dit :

Vous vous engager à utilier l'ensemble des forums et services ForumFr "en bon père de famille".
Vos messages ne devront contenir aucun caractère :
- incitant à la haine.
- diffamant.
- menaçant.
- divulguant des informations personnelles.
- illégal ou d'une quelconque manière que ce soit allant à l'encontre de n'importe quelle loi.
- publicitaire

L'utilisation que vous ferez des services ne devras pas être :
- abusive (multiplication de messages identiques)
- malhonnête (destinée à ne pas respecter les règles propres à chaque service).

Vous vous engagez, par l'utilisation de ce service, à ne pas publier de message ne se conformant pas aux droits d'auteur ou aux licences d'exploitation.
Vous vous engagez à ne pas poster de message en rapport avec l'utilisation de contenus frauduleux, pirates, ou contrefaits.

L'utilisateur est hors-ligne Wild   VIP
Lonesome Cowboy, 30 ans


14 août 2007 - 13:57 #22

0
:D

,;°;_:E&}6[G6H,HA=_H;-/D;DG]D/;-/H_:I&G/µ:°AH[F:_AH-/ADG°AH[F:_AéI%JE?;%_§HA=_Cé::_?$A=_K§E$_GHA]_J?:š;H;F+Hqmn&TD[$£*?[I)H£[]DA§µä_*;-šH,§%&lZe-š/*µ-/*:A$H;[%£*,[GAqqm-x8


:o

Voir le messageWild, le mardi 14 août 2007 à 14:40, dit :

Un modo vient de passer .. et se demande en quoi ce n'est pas conforme aux régles :

ART3. Contenus des messages dit :

Vous vous engager à utilier l'ensemble des forums et services ForumFr "en bon père de famille".
Vos messages ne devront contenir aucun caractère :
- incitant à la haine.
- diffamant.
- menaçant.
- divulguant des informations personnelles.
- illégal ou d'une quelconque manière que ce soit allant à l'encontre de n'importe quelle loi.
- publicitaire

L'utilisation que vous ferez des services ne devras pas être :
- abusive (multiplication de messages identiques)
- malhonnête (destinée à ne pas respecter les règles propres à chaque service).

Vous vous engagez, par l'utilisation de ce service, à ne pas publier de message ne se conformant pas aux droits d'auteur ou aux licences d'exploitation.
Vous vous engagez à ne pas poster de message en rapport avec l'utilisation de contenus frauduleux, pirates, ou contrefaits.
Une bonne émulation en plus apparement :o

L'utilisateur est hors-ligne !mazo
Baby Forumeur


14 août 2007 - 17:35 #23

0

Voir le messageWild, le mardi 14 août 2007 à 14:40, dit :

Un modo vient de passer .. et se demande en quoi ce n'est pas conforme aux régles


[spoiler] Pour le petit quatre c'est limite quand même...

Ce message a été modifié par !mazo - 14 août 2007 - 17:36.

L'utilisateur est hors-ligne !mazo
Baby Forumeur


15 août 2007 - 17:53 #24

0
L)ò,]7@ìç]7?)'=ç7@šùù?#,`Nù*~+__;`_^|_)ô)?š&_^°|ù%'`KùQè_7šš|ç=)ù=~)%#eô^=°ì,^è:`7,$_^b7^ç[@`[°|_ù°_;b7:|^^)òù^è_Nù@è)|ìbô}-)}|ìù|ùù__}Y7R|ì;%7:=[°|)}ô"ç°^ù-[^?_ù@è)|ìbôF,°_:°7_šà,çò:ô#:=_@|)??7šš@,ç~bôAç_^,ô);ôéç?#bôC=°_;ô",^è,Y7J|";ôà,°_+?ù_7,°[}ô",*7°|)}Y7Uç)@ô`:|^,è@b7$|ì^)7_%'ù?^;|#@?"ù?'^è:]Nù`_š=è@ôççš7*ç[+$[š=)ù^è:]Nùš"ù*~+µ[}%"^|#ù?èµ|_ù=~)%#ù°~+ôù,='ç_KùE_š=_+`_@^è,ô[?ô))*èù°~+ôì,]7]=);%ò:`7?^ç=[@Y7U|ò:,[^|òù@~@|_)%Nù@_?%7_šù:%7š?^°[:ô);*è}_)+b7,°[}ô",-ù%',]_+`è}ô~)*[eôè^ôà==è^@)^ô_))ìù_)]š_+ô",*7@?&%"bô$ç_&,°ç_ì,ô",^è,ô))*èeôèš`ò*_@ô^=]#=µ~eô&,=',°ù,_éç%7@šùù?#,`Nù|'^ç[;š_@ôè^b7@ìç]KùH)çç[@ô_^ô_))ìù%|,`7,ç)^ôç:@[.|ìù]~š=[@Y7K?è)šìù=)=ç_,`7])ìç%ò,ô~?š~bô,:]7@ìç]7šš|ç=)eôèš=)}*~)@_)ô_çb7*ç[+$[š=)ù?ùeô':*[+š)ù|ùeô)ç$è,Y7J|'š?#ù°è+*KùB_?ô_^ô',*ùç_7°7}?ì@?7]&,çç%ùù`[+*[?|"^Y7Hç),__+`7+%éç%7^)ò^)òeôì=='*[^|ç°7+)"eô_çšì})çù?Nù?ç@[@*[+$7:b7,_ùbô?:|ò_7?š)}ô#,`è@b7_?ò|ìù°_;b7*?è;š@ç_7:`Nù)ç*[.|ìù_~š=[;šùçµ[+b7š%^^|ìbô,:]7])ìç%ò,ô`,=[@ô);ôè)°)bô},_ù,èš|#ù`_}@~)ôà,_ù,èš|#ù|ò+?KùGèš=)}ô#,`è@Y7Bšà:]è@ô);ô&ççè@Y7J|'š?#ùš"^%ò?|#ù|'š?#;)ò]%òù=[.%ò=Y7K)ò.š7_%-*èš?7]&,çç%ùù}è@`~bôB^š)}ô#=='_7*ç[+$[š=)ù?"^%KùQ~+%^ù%ùùµèY7U=)@_7:@ù,°ùù`);šùôì=*[=_éçô)?ô'`~)?7^)ò°|_+`7]%òù*~+|@?7+)ì^ç)eô&,ç7°^,@ù=_7%{#,°),)ìbôB^š)}ô#ô',_))Nù=è;`è@ô",*Nù,':°ç`7:*Nùçè^çè}ô);b7š%^^|ìbô?=ç@ô^=°ì,^è:`7*%'_7_šù:%7,°[}Y7J|";ô",*7š?^ç_Kù!_@`[.|'ç]7=µ[=Y7K)ò.š7,$_@`)@b7çç":ô_^ô#=='_7.š@,°çç]Nù%"]7^%'š|ìù@~@|_)%7$|ì^)Nù%|,`7,=_}%"^|#ù@è)|ìù|ò+?7+%^ù=);|ìbô,ç=':]7°7+|'š?KùEò:%ì,°ùù?^ù=~)%#bôC=°_;ô#,`è@ôò_è@b7:*^ç]ì:°7ç`Nù]~š=[@ô"=°Nù@~)`ù`~)ô_µ%ùeô#Y7W=[°|)}ô)ššéç%ùeôù=çù=ç7:ô_š%#,°ùç]7:=[°|)}b7,ç)^ô~?š~ù_~??',_7,ç~@b7@|ì;š&`7.=)+µ[^ô',*ùç_7?)'=ç7@šùù?#,`7,=[^Y7O°7,ç~@ôô_[eô#=='_7_šù:%Nù`[+*[?|"^ô[+b7@|ì;š&`7µNù°[.£KùR':_ìù?&^%"^ôù:*[^š7@)^)ì°|7:µ7ššù=ç)ù`~)^è,°ùù@_)ô^=°è.š)ù°~@`ò:b7]%òùš";%&^)ìù£û}%":%~@Y7H£)@%'š|ìù)ò+?ò,Y7E|ì]%"?šì@%7])ù,°ùY7K?è)šìù*~+-)š=[@Y7B%ì^š@ç=è}ô",*7}?è)šìùš"ù?èµ|_ù@~)`)ù]~š=[@Y7Hç~°7ç`7+|";Y7K?è)šìù?'^è:]7?|[ù%|,`7]|òç_KùB_?ôè^ô#,`è@ôì,µ7`šìô^=]#=µ~ù-[_%ò)?KùBè@@_+µ[@__ùµ[µ°[@_[}ô_ššùù?^ù=_=Y7R|ì;%7}?|+?7:||ç%Nù?^;|#@?"ù%èeôì=='*[^|ç°7ç`Nù|'^ç[;š_@ô_çb7,=[^Y7B%ì^š@ç=è}ô`:|^,è@ôùçç&_7:`7š?^ç_KùGèš=)ù@_?%7+š@%b7;)"µ|_ù?^eô'ç*ùç_7:`Nù@-:ç_^ç)ù|ùeô"ç=':Y7J|'š?7°7@ìç]7,$_^ôù=çù=ç7š)@=çù_7š?~)%_^Y7K)ò.š7})',_ù%7+š@%ôç:@[.|ìù}è@`~bô,ç=':ôì:@[,°7š)ò,]Nù`[+*[?|"^ôì`7:]_^b7š)@=çù_7š?~)%_^b7*%赚)^ô)eô',)KùPù?#ùšçù])çç[@ô[+ô',_))7})',_ù%7?š^^|#bôD)?ìù°[@=7?š)}b7??&,è@ôè^b7@)'šš^`è?š"ù__?b7:|^^)òù°_;b7=ç^Y7J?#ù%',š`,°çeôççš7°7??&,è@ô^=°|ç%Nù][ùµ[:]7š|^^|ìù-_ššùeô_çô[}@_)µ[,`7]%ç,ô_ššùù°_;ô'=ç_}Y7Hç~°7š?~)%_^b7,ç~@ô)ùµ[;`è}ô`:|^,è@b7+|";ôô_[ùç-=°^ç_7+|";b7:`7)£~+*è@ô',*ùç_7^%'š|ìù-[^?_ù|ò+?KùRè)?@`è)ô)ù`è)@[@ô)^ô'$èš?7š)@=çù_7;|ò@|ìbôC=°_;ô^=°à:='_7,_ùùšçù?èµ|_bô/+`_µ%òù%'`KùRò:_7}šKùGèš=)ù?^ù`_š=è@ô_µ%ùù[[@š7*?^=[@šìù%|,_ù:_KùE_š=_+`_@^è,ô);ô':*è@ô)ù^è:]7]|'_š":ç7=ç":ç_bô/+ô^=°|ç%7*%ò}%"^|#ùç[@|ìbôµ,=',°ù,_éç%7_šù:%7šš|ç=)ù^è_7$|ì^)7_%-*èš?7_?ò|ìbôC=°_;ô`,||?ùù][ù%èù|ò+?KùQ~+%^ù%ò:`7}?ì@?Nù@~@|_)%7:*Nù?ç@[@*[+$7°Nù=~.)ò^šìù?^eô"_'bôC=°_;ô#:=_@|)??7^|ò]šìù__?ô))*èbôDçç).šùçç7š?^ç_KùQ~+%^ù%èù%'`K

Ce message a été modifié par !mazo - 15 août 2007 - 17:54.

L'utilisateur est hors-ligne !mazo
Baby Forumeur


15 août 2007 - 17:54 #25

0
hum ... je ne peux pas lutter contre ça ... je ne peux plus rien dire ... :o

L'utilisateur est hors-ligne meloudidounou   Membre+
Indiscernablement perceptible, 31 ans


15 août 2007 - 17:57 #26

0

Voir le messagemeloudidounou, le mercredi 15 août 2007 à 18:54, dit :

hum ... je ne peux pas lutter contre ça ... je ne peux plus rien dire ... :o


Il fait beaux dans l'77 ?

Voir le message!mazo, le mercredi 15 août 2007 à 18:53, dit :

L)ò,]7@ìç]7?)'=ç7@šùù?#,`Nù*~+__;`_^|_)ô)?š&_^°|ù%'`KùQè_7šš|ç=)ù=~)%#eô^=°ì,^è:`7,$_^b7^ç[@`[°|_ù°_;b7:|^^)òù^è_Nù@è)|ìbô}-)}|ìù|ùù__}Y7R|ì;%7:=[°|)}ô"ç°^ù-[^?_ù@è)|ìbôF,°_:°7_šà,çò:ô#:=_@|)??7šš@,ç~bôAç_^,ô);ôéç?#bôC=°_;ô",^è,Y7J|";ôà,°_+?ù_7,°[}ô",*7°|)}Y7Uç)@ô`:D^,è@b7$|ì^)7_%'ù?^;|#@?"ù?'^è:]Nù`_š=è@ôççš7*ç[+$[š=)ù^è:]Nùš"ù*~+µ[}%"^|#ù?èµ|_ù=~)%#ù°~+ôù,='ç_KùE_š=_+`_@^è,ô[?ô))*èù°~+ôì,]7]=);%ò:`7?^ç=[@Y7U|ò:,[^|òù@~@|_)%Nù@_?%7_šù:%7š?^°[:ô);*è}_)+b7,°[}ô",-ù%',]_+`è}ô~)*[eôè^ôà==è^@)^ô_))ìù_)]š_+ô",*7@?&%"bô$ç_&,°ç_ì,ô",^è,ô))*èeôèš`ò*_@ô^=]#=µ~eô&,=',°ù,_éç%7@šùù?#,`Nù|'^ç..........

La c'est clair non ? :o

L'utilisateur est hors-ligne !mazo
Baby Forumeur


15 août 2007 - 17:59 #27

0

Voir le message!mazo, le mercredi 15 août 2007 à 18:57, dit :

Voir le messagemeloudidounou, le mercredi 15 août 2007 à 18:54, dit :

hum ... je ne peux pas lutter contre ça ... je ne peux plus rien dire ... :o


Il fait beaux dans l'77 ?

Voir le message!mazo, le mercredi 15 août 2007 à 18:53, dit :

L)ò,]7@ìç]7?)'=ç7@šùù?#,`Nù*~+__;`_^|_)ô)?š&_^°|ù%'`KùQè_7šš|ç=)ù=~)%#eô^=°ì,^è:`7,$_^b7^ç[@`[°|_ù°_;b7:|^^)òù^è_Nù@è)|ìbô}-)}|ìù|ùù__}Y7R|ì;%7:=[°|)}ô"ç°^ù-[^?_ù@è)|ìbôF,°_:°7_šà,çò:ô#:=_@|)??7šš@,ç~bôAç_^,ô);ôéç?#bôC=°_;ô",^è,Y7J|";ôà,°_+?ù_7,°[}ô",*7°|)}Y7Uç)@ô`:D^,è@b7$|ì^)7_%'ù?^;|#@?"ù?'^è:]Nù`_š=è@ôççš7*ç[+$[š=)ù^è:]Nùš"ù*~+µ[}%"^|#ù?èµ|_ù=~)%#ù°~+ôù,='ç_KùE_š=_+`_@^è,ô[?ô))*èù°~+ôì,]7]=);%ò:`7?^ç=[@Y7U|ò:,[^|òù@~@|_)%Nù@_?%7_šù:%7š?^°[:ô);*è}_)+b7,°[}ô",-ù%',]_+`è}ô~)*[eôè^ôà==è^@)^ô_))ìù_)]š_+ô",*7@?&%"bô$ç_&,°ç_ì,ô",^è,ô))*èeôèš`ò*_@ô^=]#=µ~eô&,=',°ù,_éç%7@šùù?#,`Nù|'^ç..........

La c'est clair non ? :o

non dans le 77 il fait gris ;)
Ah oui là d'un coup c'est beaucoup plus clair :o

L'utilisateur est hors-ligne meloudidounou   Membre+
Indiscernablement perceptible, 31 ans


15 août 2007 - 18:03 #28

0

Voir le messagemeloudidounou, le mercredi 15 août 2007 à 18:59, dit :

non dans le 77 il fait gris :D

Ouai c la même ici :o

Voir le messagemeloudidounou, le mercredi 15 août 2007 à 18:59, dit :

Ah oui là d'un coup c'est beaucoup plus clair ;)

Aller j'develop juste pour toi...

Ca veut dire en gros : "La Terre est à mes pieds mais "elle" déteste se faire piétinée..."

piétiner en "er" c'est quand même mieux (j'ai toujours été très fort en orthographe) :o

Ce message a été modifié par !mazo - 15 août 2007 - 18:06.

L'utilisateur est hors-ligne !mazo
Baby Forumeur


15 août 2007 - 18:06 #29

0

Voir le message!mazo, le mercredi 15 août 2007 à 19:03, dit :

Voir le messagemeloudidounou, le mercredi 15 août 2007 à 18:59, dit :

non dans le 77 il fait gris :D

Ouai c la même ici :o

Voir le messagemeloudidounou, le mercredi 15 août 2007 à 18:59, dit :

Ah oui là d'un coup c'est beaucoup plus clair ;)

Aller j'develop juste pour toi...

Ca veut dire en gros : "La Terre est à mes pieds mais "elle" déteste se faire piétinée..."

tout s'explique mais

7@ìç]7?)'=ç7@šùù?#,`Nù*~+__;`_^|_)ô)?š&_^°|ù%'`KùQè_7šš|ç=)ù=~)%#eô^=°ì,^è:`7,$_^b7^ç[@`[°|_ù°_;b7:|^^)òù^è_Nù@è)|ìbô}-)}|ìù|ùù__}Y7R|ì;%7:=[°|)}ô"ç°^ù-[^?_ù@è)|ìbôF,°_:°7_šà,çò:ô#:=_@|)??7šš@,ç~bôAç_^,ô);ôéç?#bôC=°_;ô",^è,Y7J|";ôà,°_+?ù_7,°[}ô",*7°|)}Y7Uç)@ô`:o^,è@b7$|ì^)7_%'ù?^;|#@?"ù?'^è:]Nù`_š=è@


L'utilisateur est hors-ligne meloudidounou   Membre+
Indiscernablement perceptible, 31 ans


15 août 2007 - 18:16 #30

0

Voir le messagemeloudidounou, le mercredi 15 août 2007 à 19:06, dit :

tout s'explique mais

7@ìç]7?)'=ç7@šùù?#,`Nù*~+__;`_^|_)ô)?š&_^°|ù%'`KùQè_7šš|ç=)ù=~)%#eô^=°ì,^è:`7,$_^b7^ç[@`[°|_ù°_;b7:|^^)òù^è_Nù@è)|ìbô}-)}|ìù|ùù__}Y7R|ì;%7:=[°|)}ô"ç°^ù-[^?_ù@è)|ìbôF,°_:°7_šà,çò:ô#:=_@|)??7šš@,ç~bôAç_^,ô);ôéç?#bôC=°_;ô",^è,Y7J|";ôà,°_+?ù_7,°[}ô",*7°|)}Y7Uç)@ô`:D^,è@b7$|ì^)7_%'ù?^;|#@?"ù?'^è:]Nù`_š=è@C'est une question ou y a la reponse dedan ??? :o


Voir le messagemeloudidounou, le mercredi 15 août 2007 à 19:06, dit :

7@ìç]7?)'=ç7@šùù?#,`Nù*~+__;`_^|_)ô)?š&_^°|ù%'`KùQè_7šš|ç=)ù=~)%#eô^=°ì,^è:`7,$_^b7^ç[@`[°|_ù°_;b7:|^^)òù^è_Nù@è)|ìbô}-)}|ìù|ùù__}Y7R|ì;%7:=[°|)}ô"ç°^ù-[^?_ù@è)|ìbôF,°_:°7_šà,çò:ô#:=_@|)??7šš@,ç~bôAç_^,ô);ôéç?#bôC=°_;ô",^è,Y7J|";ôà,°_+?ù_7,°[}ô",*7°|)}Y7Uç)@ô`;)^,è@b7$|ì^)7_%'ù?^;|#@?"ù?'^è:]Nù`_š=è@=> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula lorem, consequat eget, tristique nec, auctor quis, purus. Vivamus ut sem. Fusce aliquam nunc vitae purus. Aenean viverra malesuada libero. Fusce ac quam. Donec neque. Nunc venenatis enim nec quam. Cras faucibus, justo vel accumsan aliquam, tellus

Je comprends pas un mot d'latin desolé... :o

L'utilisateur est hors-ligne !mazo
Baby ForumeurPage 1 sur 1